Olet täällä

Toimitusehdot

1. Toimitusehtojen soveltaminen

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Osuuskunta Sangen (jäljempänä Sange) asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Asiakas on luonnollinen tai juridinen henkilö joka tilaa palveluita Sangelta. Sangen hyväksyttyä tilauksen muodostuu asiakkaan ja Sangen välille sopimus palvelun toimittamisesta. Näitä toimitusehtoja sovelletaan palvelun toimittamiseen ellei Sangen ja asiakkaan välillä ole kirjallisesti muutoin sovittu.

2. Palvelun toimittaminen ja voimassaolo

Sange on velvollinen toimittamaan palvelun sovittuna ajankohtana. Asiakas on velvollinen toimittamaan Sangelle palvelun toimittamiseen tarvittavat tiedot sovittuna ajankohtana. Asiakas on vastuussa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Lisäksi asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa Sangelle, mikäli hänen yhteystietonsa muuttuvat.

Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi, ellei muuta ole erikseen sovittu. Tämä koskee kaikkia palvelusopimuksia, erityisesti myös verkkotunnuspalvelua.

3. Maksut

Asiakas on velvollinen maksamaan Sangen lähettämät laskut eräpäivään mennessä. Maksujen suuruus riippuu Sangen kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta.

4. Rajoitukset palveluissa

Asiakas on velvollinen noudattamaan lakia ja hyviä tapoja sekä Internetin käytäntöjä ja netikettiä käyttäessään Sangen tarjoamia palveluita. Asiakas on vastuussa kaikista tämän haltuun luovutetuilla käyttäjätunnuksilla tehdyistä toimista ja niiden seurauksista. Asiakkaalla on lisäksi velvollisuus huolehtia asentamiensa ohjelmistojen tietoturvasta, ellei toisin ole Sangen kanssa sovittu. Erityisesti asiakkaan on ehdottomasti pidettävä haltuunsa annetut käyttäjätunnus-salasanaparit omana tietonaan: salasanojen luovuttaminen kenellekään, edes Sangen edustajille, on kielletty, ja salasanojen säilyttäminen siten, että ne joutuvat vääriin käsiin, on kielletty. Jos asiakkaalle luovutetut käyttäjätunnus-salasanaparit päätyvät asiakkaan toiminnan seurauksena vääriin käsiin, asiakas on vastuussa kaikesta haitasta, mikä tästä aiheutuu Sangelle, asiakkaalle itselleen tai kolmannelle osapuolelle.

Asiakas on itse vastuussa asentamiensa ohjelmistojen tietoturvasta, ellei toisin sovita. Vastuu sisältää velvollisuuden huolehtia siitä, että ohjelmistojen tietoturvapäivitykset ovat ajan tasalla. Joidenkin ohjelmistojen osalta tietoturvapäivitysten ylläpidon voi hankkia Sangelta erillisenä palveluna.

Muiden kuin asiakkaan käyttöön luovutettujen käyttöoikeuksien ja resurssien, kuten levytilan, suoritinajan tai siirtoyhteyskaistan, käyttö tai käytön yrittäminen on kielletty. Asiakas ei toimillaan saa haitata Sangea, Sangen palveluntarjontaa tai kolmatta osapuolta.

Sangella on oikeus asettaa sähköposti- ja muulle verkkoliikenteelle sellaisia teknisiä rajoituksia, joiden tarkoitus on estää ns. roskapostin (ilman vastaanottajien ennakkosuostumusta suurille joukoille lähetetyt mainokset, ketjukirjeet ja vastaavat) sekä tietokonevirusten leviämistä Sangen tietojärjestelmien kautta. Lisäksi verkkoliikennettä voidaan teknisesti rajoittaa palvelujen muun häirinnän ja tietomurtojen vaikeuttamiseksi.

5. Vastuu häiriöistä palvelussa

Jos asiakkaalle aiheutuu vahinkoa Sangen toimien varomattomuuden tai huolimattomuuden takia, asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi.

Muuten Sange ei vastaa mistään välittömistä eikä välillisistä vahingoista, joita asiakkaalle palvelusta tai palvelun toimimattomuudesta koituu. Sange tekee parhaansa palvelun toimivuuden varmistamiseksi, muttei anna takeita palvelun toimivuudesta.

Asiakas on velvollinen korvaamaan Sangelle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot ja vahinkojen selvittämiskulut. Asiakas on velvollinen korjaamaan tilanteen viivyttelemättä, jos hän on rikkonut näitä ehtoja.

6. Sopimuksen siirtäminen

Asiakas ei ilman Sangen lupaa saa siirtää sopimusta edelleen. Sangella on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä kirjallisesti asiakkaalle.

7. Sopimuksen irtisanominen ja maksujen palauttaminen

Sange voi purkaa sopimuksen välittömästi

  • laitteiston tai tietoverkon väärinkäytösten estämiseksi
  • maksujen suorittamatta jättämisen takia
  • toimitusehtojen tai erikseen sovittujen ehtojen rikkomisen takia
  • ylivoimaisen esteen (force majeure) takia
  • Missään näissä tapauksissa Sange ei palauta asiakkaan jo maksamia maksuja.

Muussa tapauksessa sopimus voidaan irtisanoa 30 päivän irtisanomisajalla puolin ja toisin. Mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen tällä tavoin kesken laskutuskauden, Sange ei palauta asiakkaan jo maksamia maksuja. Sen sijaan mikäli Sange irtisanoo sopimuksen tällä tavoin tai kyseessä on Sangen omasta virheestä johtuva sopimuksen purkaminen (kohta 5) tai asiakas ei hyväksy muutoksia toimitusehtoihin (kohta 8), Sange palauttaa etukäteen maksetut mutta vielä käyttämättömät käyttömaksut, kuitenkin enintään vuoden ajalta.

8. Toimitusehtojen voimassaolo

Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.11.2008 ja ovat voimassa toistaiseksi. Sangella on oikeus muuttaa toimitusehtoja halutessaan ilmoittamalla muutoksesta vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaanastumista. Mikäli asiakas ei hyväksy muutoksia, hänellä on oikeus purkaa sopimus uusien toimitusehtojen voimaantulon yhteydessä.

9. Erimielisyydet

Näistä toimitusehdoista ja niiden soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet, joita ei muutoin voida sopia, käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.